Będą zachęty dla obcokrajowców na polskim rynku pracy

Jak informuje https://www.polskieradio.pl, kompleksowa polityka migracyjna rządu, zapowiadana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będzie gotowa w połowie roku. Będzie ona dostosowana do potrzeb rynku pracy i skierowana zarówno do obcokrajowców jak i Polaków.

-Kompleksowa polityka migracyjna rządu będzie gotowa w połowie roku – zapowiedział w czwartek minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Zakładamy, że ta polityka migracyjna będzie gotowa w połowie roku, czyli przed wakacjami – dodał.

Minister Kwieciński wyjaśnił, że niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. – Specjaliści rynku pracy wskazują, że w 2030 roku pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy – zaznaczył. Dodał, że brakować będzie nie tylko pracowników wysokowykwalifikowanych, ale też tych o kwalifikacjach podstawowych.

– Nasza gospodarka już teraz potrzebuje pracowników spoza Polski, a w przyszłości będzie ich potrzebować coraz więcej – mówił.

Zaznaczył, że zgodnie z przyjętym w zeszłym tygodniu przez rząd dokumentem „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej” nowa polityka musi m.in. być dostosowana do rynku pracy, koncentrować się na uzupełnianiu zasobów pracy osobami spoza Polski w branżach potrzebnych gospodarce, zapobiegać dalszej emigracji. – Ta polityka adresowana jest zarówno do cudzoziemców, jaki i Polaków, którzy wyemigrowali i możemy zachęcić ich do powrotu do kraju i zakładania lub przenoszenia tu firm – wyjaśnił Kwieciński.

Dodał, że najważniejsze kierunki planowanych zmian zakładają powstanie narzędzi, które pomogą monitorować migracje i diagnozować potrzeby społeczno-gospodarcze naszego kraju.

Zachęty dla obcokrajowców

– Chcemy w tym kontekście wypracować nowe narzędzia analityczne, zarówno w oparciu o zasoby naszych ministerstw, jak i będziemy chcieli pracować z placówkami naukowymi, które mają kompetencje w tym obszarze – zaznaczył. Chodzi o określenie popytu na pracę migrantów zarobkowych (w sensie branż, terytorium, konkretnych nisz na rynku) i oczekiwanego poziomu kwalifikacji.

– Chcemy też wypracować narzędzia, które będą służyły przyciąganiu pracowników i przedsiębiorców zagranicznych – powiedział. Zaznaczył, że wśród dużych firm pracowników z zagranicy zatrudnia już 39 proc., a w przypadku małych przedsiębiorstw jest to 6 proc.

Chodzi też o stworzenie systemu, który będzie informował cudzoziemców o potrzebach naszego rynku pracy, jak również o to, jakich kompetencji oczekujemy od cudzoziemców.  – Chcemy też stworzyć profesjonalny system zachęt do podejmowania pracy i osiedlania się w naszym kraju – zaznaczył Kwieciński.

 Coraz mniej pracujących

Niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest  spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Rynek pracy opuszczają roczniki wyżu demograficznego lat 50-tych (niemal 800 tysięcy urodzeń rocznie), a wchodzą na niego roczniki niżu lat 90-tych (poniżej 400 tysięcy urodzeń rocznie).

W latach 2015-2020 ubędzie blisko 590 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. W kolejnych latach ten proces jeszcze się nasili. Specjaliści rynku pracy wskazują, że w 2030 roku pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy – z 20 milionów potrzebnych pracowników pracować będzie około 16 milionów osób. Brakować będzie nie tylko pracowników wysoko wykwalifikowanych, lecz również tych o kwalifikacjach podstawowych.

Praca dla cudzoziemca

Napływ cudzoziemców do Polski będzie miał coraz większe znaczenie. Na rynku pracy przebywa obecnie około 1 miliona pracowników ze wschodu, głównie z Ukrainy. Pod koniec 2017 roku ważnych było już ponad 325 tysięcy dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemców w Polsce w oparciu na przykład o zezwolenie na pobyt czasowy. Te dane pokazują, że imigracja nie ma charakteru wyłącznie cyrkulacyjnego i sezonowego.

W 2017 r. wydano 235 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz zarejestrowano 1,8 miliona oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie pracy bez zezwolenia. Pracownicy z Ukrainy są obecnie zatrudnieni w co dziesiątej polskiej firmie (zatrudnia ich 39 procent dużych firm, 21 procent średnich i 6 procent małych). Najwięcej pracowników zza wschodniej granicy pracuje w produkcji oraz usługach.

Nowa polityka migracyjna

Wyzwania i potrzeby polskiej gospodarki znalazły odzwierciedlenie w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”. Przewiduje on, że nowa polityka migracyjna Polski musi:

  • być dostosowana do priorytetów rynku pracy
  • koncentrować się na uzupełnianiu zasobów pracy osobami spoza Polski w branżach/zawodach, w których występują luki kompetencyjne (z uwzględnieniem ochrony krajowego rynku pracy)
  • odpowiadać na potrzeby cudzoziemców i do obywateli polskich mieszkających za granicą, w tym repatriantów, tak by zachęcić ich do powrotu do kraju oraz zakładania lub przenoszenia tu działalności gospodarczej
  • zapobiegać dalszej emigracji i zapewniać wzrost migracji powrotnych

Dokument przyjęty przez rząd ma charakter kierunkowy. Szczegółowe rozwiązania zostaną wskazane w kompleksowym projekcie nowej polityki migracyjnej, który powstanie w połowie 2018 roku.

Najważniejsze kierunki planowanych działań.

Działania obejmą m.in. doskonalenie systemów monitorowania procesów migracyjnych, rozwój i integrację systemów monitorowania polskiego rynku pracy w kontekście potrzeb polskiej gospodarki oraz wypracowanie narzędzi analitycznych pozwalających m.in. na określanie popytu na pracę migrantów zarobkowych i oczekiwanego poziomu kwalifikacji migrantów.

Wypracowane zostaną narzędzia służące przyciąganiu pracowników i przedsiębiorców z zagranicy. Do najważniejszych przedsięwzięć należy m.in. wspieranie pracodawców poszukujących pracowników za granicą oraz cudzoziemców poszukujących informacji o pracy w Polsce, jak również stworzenie systemu zachęt do podejmowania pracy i osiedlania się w Polsce dla Polaków zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach.

Polskie uczelnie i jednostki naukowe otworzą się na obcokrajowców

Planowane jest m.in. wsparcie uczelni w rozbudowie oferty studiów dla studentów z zagranicy na kluczowych dla potrzeb polskiej gospodarki kierunkach. Istotny będzie także rozwój programów stypendialnych dla cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia. Powstanie system rozwiązań, które ułatwią integrację cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia.

W tym kontekście kluczowe jest m.in. nauczanie języka polskiego oraz stworzenie systemu punktów wsparcia dla cudzoziemców w tak zwanym systemie one stop shop (kompleksowa obsługa w jednym punkcie, bez odsyłania „od okienka do okienka”). Punkty te będą oferować kompleksową pomoc w różnych kwestiach między innymi pomoc w znalezieniu mieszkania, informacji o możliwości kształcenia dla dzieci, zapoznanie z procedurami i prawem polskim, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń.

PAP. IAR, kw, Naczelna Redakcja Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *